Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fa’s Bakery geleverde producten en/of diensten.

Artikel 1. Algemeen

1.1  Door acceptatie van een offerte of door het plaatsen van een directe opdracht geeft u te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1.2  Fa’s Bakery verstrekt deze algemene voorwaarden per e-mail. Deze algemene voorwaarden zijn voorts te raadplegen via fasbakery.com

Artikel 2. Betaling
2.1 Uw reservering staat vast op het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen. Zolang wij geen betaling binnen hebben blijft de datum vrij staan. Er worden geen opties op dagen gezet zonder betaling.

2.2 De volledige koopprijs dient uiterlijk 14 dagen vóór de leverdatum te zijn voldaan op rekeningnummer KNAB 0257 2672 71 – ten name van Fa’s Bakery. Het product wordt pas door Fa’s Bakery geleverd nadat de volledige koopprijs is voldaan. Indien er geen (aan)betaling plaatsvindt, vervalt de gehele bestelling. De betaling dient ten alle tijden te geschieden onder vermelding van naam en factuurnummer/afhaaldatum op het door ons doorgegeven rekeningnummer.

2.3 Alle door Fa’s Bakery geleverde producten blijven eigendom van Fa’s Bakery tot het moment van volledige betaling van de koopprijs.

2.4 De op de website genoemde prijzen zijn indicatieprijzen. Fa’s Bakery houdt zich het recht voor om deze prijzen op elk willekeurig moment aan te passen zonder voorafgaande aankondiging.

 

Artikel 3. Levering; afhalen/bezorgen
3.1 De bestelling dient afgehaald te worden in Almere aan de Brink 37, op een vooraf afgesproken tijdstip. In overleg kan de bestelling bezorgd worden. De bezorgkosten binnen Almere zijn €10,00. Bezorging en bezorgkosten buiten Almere worden in overleg bepaald.

3.2 Het op eigen gelegenheid vervoeren of doen vervoeren van door Fa’s Bakery geleverde producten komt voor rekening en risico van de koper. Fa’s Bakery is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het op eigen gelegenheid vervoeren of doen vervoeren van door Fa’s Bakery geleverde producten.

3.3 Fa’s Bakery kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit een gebrek aan materiaal op de overeengekomen aflever locatie (koeling, stevige tafel etc..)

3.4 Indien een koper ervoor kiest om Fa’s Bakery het bestelde product te laten afleveren op een overeengekomen locatie spant Fa’s Bakery zich in om het bestelde product zo goed mogelijk af te leveren op desbetreffende locatie.

3.5 Fa’s Bakery is niet aansprakelijk voor enige schade (door ongevallen of overmacht) aan het product die tijdens het vervoer naar de betreffende locatie is ontstaan. Fa’s Bakery is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van producten.

3.6 De klant is zelf verantwoordelijk om alle niet eetbare decoratie, inclusief suikerbloemen, van de taart te verwijderen voordat deze wordt gesneden en gegeten. Suikerbloemen zijn gemaakt van eetbare ingrediënten, maar zijn niet bestemd voor consumptie.

3.7 Fa’s Bakery is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van gebaksschoteltjes, vorkjes, servetjes en een taartmes.

3.8 Onze taarten worden standaard afgesmeerd met witte chocolade ganache. Dit wordt na verloop van tijd hard en moet met een heet en scherp mes gesneden worden voor het mooiste resultaat.

Artikel 4. Annulering
2.1 Opdrachten kunnen tot 3 weken voor de overeengekomen leverdatum kosteloos schriftelijk worden geannuleerd of gewijzigd. Het annuleren of wijzigen van opdrachten binnen 3 weken voor de overeengekomen leverdatum is niet mogelijk. Bij annulering binnen 2 weken voor de overeengekomen leverdatum maakt Fa’s Bakery aanspraak op de volledige koopprijs.

2.2 Fa’s Bakery behoudt zich steeds het recht voor om opdrachten, afspraken in de tearoom of feestjes te annuleren als Fa’s Bakery daartoe door overmacht (ziekte, familieomstandigheden of anderszins) wordt gedwongen.

Artikel 5. Verhuur
5.1 U krijgt het gehuurde artikel van ons in goede staat mee. Voor het huren inspecteren wij of het gehuurde artikel. Na retournering van het gehuurde artikel dient het artikel zich in dezelfde staat te bevinden als waarin het werd verhuurd.

5.2 Enige schade aan het gehuurde artikel zal worden verhaald op de huurder. De huurder is onverminderd aansprakelijk voor schade die het bedrag van de ter zake betaalde borg te boven gaat.

5.3 De huurder dient het gehuurde artikel binnen 1 week zorgvuldig schoongemaakt te retourneren.

5.4 Bij een geconstateerde beschadiging, behoudt Fa’s Bakery het recht om de borg niet uit te betalen. De borg wordt gerestitueerd binnen 7 dagen na retour van het product in bruikleen, indien deze onbeschadigd is.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid
6.1 Fa’s Bakery is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade die mocht voortvloeien uit of samenhangen met de consumptie van door Fa’s Bakery geleverde producten.

6.2 Producten van Fa’s Bakery kunnen melk, granen, noten, cacao of andere allergene bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. De verantwoordelijkheid blijft bij de klant om gasten hierover te informeren.

Artikel 7. Overig
7.1 De uitstraling van de uiteindelijke producten kunnen afwijken van het overeengekomen voorbeeld of de schets.

7.2 Fa’s Bakery respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De gegevens die ik u vraag worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. Fa’s Bakery spant zich in om de aan haar toevertrouwde gegevens zo zorgvuldig mogelijk te bewaren.

7.3 Fa’s Bakery behoudt het recht om foto’s van het product te gebruikten voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.

7.4 Fa’s Bakery behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen.

7.5 Indien de klant een klacht heeft over het geleverde product dient dit binnen 24 uur bekend te zijn bij Fa’s Bakery. Er dient een stukje taart bewaard te blijven om zo de klacht te kunnen aantonen. Fa’s Bakery bekijkt per geval hoe de klacht wordt opgelost.

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fa’s Bakery. Alle rechten van foto’s zijn voorbehouden aan Fa’s Bakery

DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZULLEN TEN ALLE TIJDEN VAN TOEPASSING ZIJN